CBeebies節目表-有線電視-tv324
以下顯示: CBeebies 的節目表
2018-02-17 星期六
00:10~00:20全球探險衝衝衝S1(9)【普】
00:20~00:32查理與羅拉S3(24)【普】
00:32~00:45查理與羅拉S3(23)【普】
00:45~00:55安迪的史前冒險S1(15)【普】
00:55~01:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(5)【普】
01:20~01:35五感科學教室S10(5)【普】
01:35~01:45內莉與諾拉S1(10)【普】
01:45~02:00天線寶寶S1(35)【普】
02:00~02:12天線寶寶S1(40)【普】
02:12~02:24外星鼠家族S1(24)【普】
02:24~02:30一起來數數兒S1(20)【普】
02:30~02:40小鳥3號S1(8)【普】
02:40~02:50小鳥3號S1(7)【普】
02:50~03:00小恐龍樂園S1(19)【普】
03:00~03:10小恐龍樂園S1(18)【普】
03:10~03:17阿奇幼幼園S2(11)【普】
03:17~03:24阿奇幼幼園S2(12)【普】
03:24~03:35阿奇幼幼園S2(13)【普】
03:35~03:42莎拉與乖乖鴨S2(5)【普】
03:42~03:49莎拉與乖乖鴨S2(6)【普】
03:49~03:55莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
03:55~04:10全球探險衝衝衝S1(10)【普】
04:10~04:20全球探險衝衝衝S1(9)【普】
04:20~04:32查理與羅拉S3(24)【普】
04:32~04:45查理與羅拉S3(23)【普】
04:45~04:55安迪的史前冒險S1(15)【普】
04:55~05:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(5)【普】
05:20~05:35五感科學教室S10(5)【普】
05:35~05:45內莉與諾拉S1(10)【普】
05:45~06:00天線寶寶S1(35)【普】
06:00~06:12天線寶寶S1(36)【普】
06:12~06:24外星鼠家族S1(20)【普】
06:24~06:30一起來數數兒S1(16)【普】
06:30~06:40小鳥3號S1(4)【普】
06:40~06:50小鳥3號S1(3)【普】
06:50~07:00小恐龍樂園S1(15)【普】
07:00~07:10小恐龍樂園S1(14)【普】
07:10~07:17阿奇幼幼園S2(7)【普】
07:17~07:24阿奇幼幼園S2(8)【普】
07:24~07:35阿奇幼幼園S2(9)【普】
07:35~07:42莎拉與乖乖鴨S2(1)【普】
07:42~07:49莎拉與乖乖鴨S2(2)【普】
07:49~07:55莎拉與乖乖鴨S2(3)【普】
07:55~08:10全球探險衝衝衝S1(6)【普】
08:10~08:20全球探險衝衝衝S1(5)【普】
08:20~08:32查理與羅拉S3(20)【普】
08:32~08:45查理與羅拉S3(19)【普】
08:45~08:55安迪的史前冒險S1(11)【普】
08:55~09:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(1)【普】
09:20~09:35五感科學教室S10(1)【普】
09:35~09:45內莉與諾拉S1(6)【普】
09:45~10:00天線寶寶S1(31)【普】
10:00~10:12天線寶寶S1(36)【普】
10:12~10:24外星鼠家族S1(20)【普】
10:24~10:30一起來數數兒S1(16)【普】
10:30~10:40小鳥3號S1(4)【普】
10:40~10:50小鳥3號S1(3)【普】
10:50~11:00小恐龍樂園S1(15)【普】
11:00~11:10小恐龍樂園S1(14)【普】
11:10~11:17阿奇幼幼園S2(7)【普】
11:17~11:24阿奇幼幼園S2(8)【普】
11:24~11:35阿奇幼幼園S2(9)【普】
11:35~11:42莎拉與乖乖鴨S2(1)【普】
11:42~11:49莎拉與乖乖鴨S2(2)【普】
11:49~11:55莎拉與乖乖鴨S2(3)【普】
11:55~12:10全球探險衝衝衝S1(6)【普】
12:10~12:20全球探險衝衝衝S1(5)【普】
12:20~12:32查理與羅拉S3(20)【普】
12:32~12:45查理與羅拉S3(19)【普】
12:45~12:55安迪的史前冒險S1(11)【普】
12:55~13:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(1)【普】
13:20~13:35五感科學教室S10(1)【普】
13:35~13:45內莉與諾拉S1(6)【普】
13:45~14:00天線寶寶S1(31)【普】
14:00~14:12天線寶寶S1(36)【普】
14:12~14:24外星鼠家族S1(20)【普】
14:24~14:30一起來數數兒S1(16)【普】
14:30~14:40小鳥3號S1(4)【普】
14:40~14:50小鳥3號S1(3)【普】
14:50~15:00小恐龍樂園S1(15)【普】
15:00~15:10小恐龍樂園S1(14)【普】
15:10~15:17阿奇幼幼園S2(7)【普】
15:17~15:24阿奇幼幼園S2(8)【普】
15:24~15:35阿奇幼幼園S2(9)【普】
15:35~15:42莎拉與乖乖鴨S2(1)【普】
15:42~15:49莎拉與乖乖鴨S2(2)【普】
15:49~15:55莎拉與乖乖鴨S2(3)【普】
15:55~16:10全球探險衝衝衝S1(6)【普】
16:10~16:20全球探險衝衝衝S1(5)【普】
16:20~16:32查理與羅拉S3(20)【普】
16:32~16:45查理與羅拉S3(19)【普】
16:45~16:55安迪的史前冒險S1(11)【普】
16:55~17:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(1)【普】
17:20~17:35五感科學教室S10(1)【普】
17:35~17:45內莉與諾拉S1(6)【普】
17:45~18:00天線寶寶S1(31)【普】
18:00~18:12天線寶寶S1(36)【普】
18:12~18:24外星鼠家族S1(20)【普】
18:24~18:30一起來數數兒S1(16)【普】
18:30~18:40小鳥3號S1(4)【普】
18:40~18:50小鳥3號S1(3)【普】
18:50~19:00小恐龍樂園S1(15)【普】
19:00~19:10小恐龍樂園S1(14)【普】
19:10~19:17阿奇幼幼園S2(7)【普】
19:17~19:24阿奇幼幼園S2(8)【普】
19:24~19:35阿奇幼幼園S2(9)【普】
19:35~19:42莎拉與乖乖鴨S2(1)【普】
19:42~19:49莎拉與乖乖鴨S2(2)【普】
19:49~19:55莎拉與乖乖鴨S2(3)【普】
19:55~20:10全球探險衝衝衝S1(6)【普】
20:10~20:20全球探險衝衝衝S1(5)【普】
20:20~20:32查理與羅拉S3(20)【普】
20:32~20:45查理與羅拉S3(19)【普】
20:45~20:55安迪的史前冒險S1(11)【普】
20:55~21:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(1)【普】
21:20~21:35五感科學教室S10(1)【普】
21:35~21:45內莉與諾拉S1(6)【普】
21:45~22:00天線寶寶S1(31)【普】
22:00~22:12天線寶寶S1(36)【普】
22:12~22:24外星鼠家族S1(20)【普】
22:24~22:30一起來數數兒S1(16)【普】
22:30~22:40小鳥3號S1(4)【普】
22:40~22:50小鳥3號S1(3)【普】
22:50~23:00小恐龍樂園S1(15)【普】
23:00~23:10小恐龍樂園S1(14)【普】
23:10~23:17阿奇幼幼園S2(7)【普】
23:17~23:24阿奇幼幼園S2(8)【普】
23:24~23:35阿奇幼幼園S2(9)【普】
23:35~23:42莎拉與乖乖鴨S2(1)【普】
23:42~23:49莎拉與乖乖鴨S2(2)【普】
23:49~23:55莎拉與乖乖鴨S2(3)【普】
23:55~00:10全球探險衝衝衝S1(6)【普】

2018-02-18 星期日
00:10~00:20全球探險衝衝衝S1(5)【普】
00:20~00:32查理與羅拉S3(20)【普】
00:32~00:45查理與羅拉S3(19)【普】
00:45~00:55安迪的史前冒險S1(11)【普】
00:55~01:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(1)【普】
01:20~01:35五感科學教室S10(1)【普】
01:35~01:45內莉與諾拉S1(6)【普】
01:45~02:00天線寶寶S1(31)【普】
02:00~02:12天線寶寶S1(36)【普】
02:12~02:24外星鼠家族S1(20)【普】
02:24~02:30一起來數數兒S1(16)【普】
02:30~02:40小鳥3號S1(4)【普】
02:40~02:50小鳥3號S1(3)【普】
02:50~03:00小恐龍樂園S1(15)【普】
03:00~03:10小恐龍樂園S1(14)【普】
03:10~03:17阿奇幼幼園S2(7)【普】
03:17~03:24阿奇幼幼園S2(8)【普】
03:24~03:35阿奇幼幼園S2(9)【普】
03:35~03:42莎拉與乖乖鴨S2(1)【普】
03:42~03:49莎拉與乖乖鴨S2(2)【普】
03:49~03:55莎拉與乖乖鴨S2(3)【普】
03:55~04:10全球探險衝衝衝S1(6)【普】
04:10~04:20全球探險衝衝衝S1(5)【普】
04:20~04:32查理與羅拉S3(20)【普】
04:32~04:45查理與羅拉S3(19)【普】
04:45~04:55安迪的史前冒險S1(11)【普】
04:55~05:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(1)【普】
05:20~05:35五感科學教室S10(1)【普】
05:35~05:45內莉與諾拉S1(6)【普】
05:45~06:00天線寶寶S1(31)【普】
06:00~06:12天線寶寶S1(37)【普】
06:12~06:24外星鼠家族S1(21)【普】
06:24~06:30一起來數數兒S1(17)【普】
06:30~06:40小鳥3號S1(5)【普】
06:40~06:50小鳥3號S1(4)【普】
06:50~07:00小恐龍樂園S1(16)【普】
07:00~07:10小恐龍樂園S1(15)【普】
07:10~07:17阿奇幼幼園S2(8)【普】
07:17~07:24阿奇幼幼園S2(9)【普】
07:24~07:35阿奇幼幼園S2(10)【普】
07:35~07:42莎拉與乖乖鴨S2(2)【普】
07:42~07:49莎拉與乖乖鴨S2(3)【普】
07:49~07:55莎拉與乖乖鴨S2(4)【普】
07:55~08:10全球探險衝衝衝S1(7)【普】
08:10~08:20全球探險衝衝衝S1(6)【普】
08:20~08:32查理與羅拉S3(21)【普】
08:32~08:45查理與羅拉S3(20)【普】
08:45~08:55安迪的史前冒險S1(12)【普】
08:55~09:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(2)【普】
09:20~09:35五感科學教室S10(2)【普】
09:35~09:45內莉與諾拉S1(7)【普】
09:45~10:00天線寶寶S1(32)【普】
10:00~10:12天線寶寶S1(37)【普】
10:12~10:24外星鼠家族S1(21)【普】
10:24~10:30一起來數數兒S1(17)【普】
10:30~10:40小鳥3號S1(5)【普】
10:40~10:50小鳥3號S1(4)【普】
10:50~11:00小恐龍樂園S1(16)【普】
11:00~11:10小恐龍樂園S1(15)【普】
11:10~11:17阿奇幼幼園S2(8)【普】
11:17~11:24阿奇幼幼園S2(9)【普】
11:24~11:35阿奇幼幼園S2(10)【普】
11:35~11:42莎拉與乖乖鴨S2(2)【普】
11:42~11:49莎拉與乖乖鴨S2(3)【普】
11:49~11:55莎拉與乖乖鴨S2(4)【普】
11:55~12:10全球探險衝衝衝S1(7)【普】
12:10~12:20全球探險衝衝衝S1(6)【普】
12:20~12:32查理與羅拉S3(21)【普】
12:32~12:45查理與羅拉S3(20)【普】
12:45~12:55安迪的史前冒險S1(12)【普】
12:55~13:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(2)【普】
13:20~13:35五感科學教室S10(2)【普】
13:35~13:45內莉與諾拉S1(7)【普】
13:45~14:00天線寶寶S1(32)【普】
14:00~14:12天線寶寶S1(37)【普】
14:12~14:24外星鼠家族S1(21)【普】
14:24~14:30一起來數數兒S1(17)【普】
14:30~14:40小鳥3號S1(5)【普】
14:40~14:50小鳥3號S1(4)【普】
14:50~15:00小恐龍樂園S1(16)【普】
15:00~15:10小恐龍樂園S1(15)【普】
15:10~15:17阿奇幼幼園S2(8)【普】
15:17~15:24阿奇幼幼園S2(9)【普】
15:24~15:35阿奇幼幼園S2(10)【普】
15:35~15:42莎拉與乖乖鴨S2(2)【普】
15:42~15:49莎拉與乖乖鴨S2(3)【普】
15:49~15:55莎拉與乖乖鴨S2(4)【普】
15:55~16:10全球探險衝衝衝S1(7)【普】
16:10~16:20全球探險衝衝衝S1(6)【普】
16:20~16:32查理與羅拉S3(21)【普】
16:32~16:45查理與羅拉S3(20)【普】
16:45~16:55安迪的史前冒險S1(12)【普】
16:55~17:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(2)【普】
17:20~17:35五感科學教室S10(2)【普】
17:35~17:45內莉與諾拉S1(7)【普】
17:45~18:00天線寶寶S1(32)【普】
18:00~18:12天線寶寶S1(37)【普】
18:12~18:24外星鼠家族S1(21)【普】
18:24~18:30一起來數數兒S1(17)【普】
18:30~18:40小鳥3號S1(5)【普】
18:40~18:50小鳥3號S1(4)【普】
18:50~19:00小恐龍樂園S1(16)【普】
19:00~19:10小恐龍樂園S1(15)【普】
19:10~19:17阿奇幼幼園S2(8)【普】
19:17~19:24阿奇幼幼園S2(9)【普】
19:24~19:35阿奇幼幼園S2(10)【普】
19:35~19:42莎拉與乖乖鴨S2(2)【普】
19:42~19:49莎拉與乖乖鴨S2(3)【普】
19:49~19:55莎拉與乖乖鴨S2(4)【普】
19:55~20:10全球探險衝衝衝S1(7)【普】
20:10~20:20全球探險衝衝衝S1(6)【普】
20:20~20:32查理與羅拉S3(21)【普】
20:32~20:45查理與羅拉S3(20)【普】
20:45~20:55安迪的史前冒險S1(12)【普】
20:55~21:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(2)【普】
21:20~21:35五感科學教室S10(2)【普】
21:35~21:45內莉與諾拉S1(7)【普】
21:45~22:00天線寶寶S1(32)【普】
22:00~22:12天線寶寶S1(37)【普】
22:12~22:24外星鼠家族S1(21)【普】
22:24~22:30一起來數數兒S1(17)【普】
22:30~22:40小鳥3號S1(5)【普】
22:40~22:50小鳥3號S1(4)【普】
22:50~23:00小恐龍樂園S1(16)【普】
23:00~23:10小恐龍樂園S1(15)【普】
23:10~23:17阿奇幼幼園S2(8)【普】
23:17~23:24阿奇幼幼園S2(9)【普】
23:24~23:35阿奇幼幼園S2(10)【普】
23:35~23:42莎拉與乖乖鴨S2(2)【普】
23:42~23:49莎拉與乖乖鴨S2(3)【普】
23:49~23:55莎拉與乖乖鴨S2(4)【普】
23:55~00:10全球探險衝衝衝S1(7)【普】

2018-02-19 星期一
00:10~00:20全球探險衝衝衝S1(6)【普】
00:20~00:32查理與羅拉S3(21)【普】
00:32~00:45查理與羅拉S3(20)【普】
00:45~00:55安迪的史前冒險S1(12)【普】
00:55~01:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(2)【普】
01:20~01:35五感科學教室S10(2)【普】
01:35~01:45內莉與諾拉S1(7)【普】
01:45~02:00天線寶寶S1(32)【普】
02:00~02:12天線寶寶S1(37)【普】
02:12~02:24外星鼠家族S1(21)【普】
02:24~02:30一起來數數兒S1(17)【普】
02:30~02:40小鳥3號S1(5)【普】
02:40~02:50小鳥3號S1(4)【普】
02:50~03:00小恐龍樂園S1(16)【普】
03:00~03:10小恐龍樂園S1(15)【普】
03:10~03:17阿奇幼幼園S2(8)【普】
03:17~03:24阿奇幼幼園S2(9)【普】
03:24~03:35阿奇幼幼園S2(10)【普】
03:35~03:42莎拉與乖乖鴨S2(2)【普】
03:42~03:49莎拉與乖乖鴨S2(3)【普】
03:49~03:55莎拉與乖乖鴨S2(4)【普】
03:55~04:10全球探險衝衝衝S1(7)【普】
04:10~04:20全球探險衝衝衝S1(6)【普】
04:20~04:32查理與羅拉S3(21)【普】
04:32~04:45查理與羅拉S3(20)【普】
04:45~04:55安迪的史前冒險S1(12)【普】
04:55~05:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(2)【普】
05:20~05:35五感科學教室S10(2)【普】
05:35~05:45內莉與諾拉S1(7)【普】
05:45~06:00天線寶寶S1(32)【普】
06:00~06:12天線寶寶S1(41)【普】
06:12~06:24外星鼠家族S1(25)【普】
06:24~06:30一起來數數兒S1(21)【普】
06:30~06:40小鳥3號S1(9)【普】
06:40~06:50小鳥3號S1(8)【普】
06:50~07:00小恐龍樂園S1(20)【普】
07:00~07:10小恐龍樂園S1(19)【普】
07:10~07:17阿奇幼幼園S2(12)【普】
07:17~07:24阿奇幼幼園S2(13)【普】
07:24~07:35阿奇幼幼園S2(14)【普】
07:35~07:42莎拉與乖乖鴨S2(6)【普】
07:42~07:49莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
07:49~07:55莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
07:55~08:10全球探險衝衝衝S1(11)【普】
08:10~08:20全球探險衝衝衝S1(10)【普】
08:20~08:32查理與羅拉S3(25)【普】
08:32~08:45查理與羅拉S3(24)【普】
08:45~08:55安迪的史前冒險S1(16)【普】
08:55~09:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(6)【普】
09:20~09:35五感科學教室S10(6)【普】
09:35~09:45內莉與諾拉S1(11)【普】
09:45~10:00天線寶寶S1(36)【普】
10:00~10:12天線寶寶S1(41)【普】
10:12~10:24外星鼠家族S1(25)【普】
10:24~10:30一起來數數兒S1(21)【普】
10:30~10:40小鳥3號S1(9)【普】
10:40~10:50小鳥3號S1(8)【普】
10:50~11:00小恐龍樂園S1(20)【普】
11:00~11:10小恐龍樂園S1(19)【普】
11:10~11:17阿奇幼幼園S2(12)【普】
11:17~11:24阿奇幼幼園S2(13)【普】
11:24~11:35阿奇幼幼園S2(14)【普】
11:35~11:42莎拉與乖乖鴨S2(6)【普】
11:42~11:49莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
11:49~11:55莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
11:55~12:10全球探險衝衝衝S1(11)【普】
12:10~12:20全球探險衝衝衝S1(10)【普】
12:20~12:32查理與羅拉S3(25)【普】
12:32~12:45查理與羅拉S3(24)【普】
12:45~12:55安迪的史前冒險S1(16)【普】
12:55~13:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(6)【普】
13:20~13:35五感科學教室S10(6)【普】
13:35~13:45內莉與諾拉S1(11)【普】
13:45~14:00天線寶寶S1(36)【普】
14:00~14:12天線寶寶S1(41)【普】
14:12~14:24外星鼠家族S1(25)【普】
14:24~14:30一起來數數兒S1(21)【普】
14:30~14:40小鳥3號S1(9)【普】
14:40~14:50小鳥3號S1(8)【普】
14:50~15:00小恐龍樂園S1(20)【普】
15:00~15:10小恐龍樂園S1(19)【普】
15:10~15:17阿奇幼幼園S2(12)【普】
15:17~15:24阿奇幼幼園S2(13)【普】
15:24~15:35阿奇幼幼園S2(14)【普】
15:35~15:42莎拉與乖乖鴨S2(6)【普】
15:42~15:49莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
15:49~15:55莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
15:55~16:10全球探險衝衝衝S1(11)【普】
16:10~16:20全球探險衝衝衝S1(10)【普】
16:20~16:32查理與羅拉S3(25)【普】
16:32~16:45查理與羅拉S3(24)【普】
16:45~16:55安迪的史前冒險S1(16)【普】
16:55~17:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(6)【普】
17:20~17:35五感科學教室S10(6)【普】
17:35~17:45內莉與諾拉S1(11)【普】
17:45~18:00天線寶寶S1(36)【普】
18:00~18:12天線寶寶S1(41)【普】
18:12~18:24外星鼠家族S1(25)【普】
18:24~18:30一起來數數兒S1(21)【普】
18:30~18:40小鳥3號S1(9)【普】
18:40~18:50小鳥3號S1(8)【普】
18:50~19:00小恐龍樂園S1(20)【普】
19:00~19:10小恐龍樂園S1(19)【普】
19:10~19:17阿奇幼幼園S2(12)【普】
19:17~19:24阿奇幼幼園S2(13)【普】
19:24~19:35阿奇幼幼園S2(14)【普】
19:35~19:42莎拉與乖乖鴨S2(6)【普】
19:42~19:49莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
19:49~19:55莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
19:55~20:10全球探險衝衝衝S1(11)【普】
20:10~20:20全球探險衝衝衝S1(10)【普】
20:20~20:32查理與羅拉S3(25)【普】
20:32~20:45查理與羅拉S3(24)【普】
20:45~20:55安迪的史前冒險S1(16)【普】
20:55~21:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(6)【普】
21:20~21:35五感科學教室S10(6)【普】
21:35~21:45內莉與諾拉S1(11)【普】
21:45~22:00天線寶寶S1(36)【普】
22:00~22:12天線寶寶S1(41)【普】
22:12~22:24外星鼠家族S1(25)【普】
22:24~22:30一起來數數兒S1(21)【普】
22:30~22:40小鳥3號S1(9)【普】
22:40~22:50小鳥3號S1(8)【普】
22:50~23:00小恐龍樂園S1(20)【普】
23:00~23:10小恐龍樂園S1(19)【普】
23:10~23:17阿奇幼幼園S2(12)【普】
23:17~23:24阿奇幼幼園S2(13)【普】
23:24~23:35阿奇幼幼園S2(14)【普】
23:35~23:42莎拉與乖乖鴨S2(6)【普】
23:42~23:49莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
23:49~23:55莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
23:55~00:10全球探險衝衝衝S1(11)【普】

2018-02-20 星期二
00:10~00:20全球探險衝衝衝S1(10)【普】
00:20~00:32查理與羅拉S3(25)【普】
00:32~00:45查理與羅拉S3(24)【普】
00:45~00:55安迪的史前冒險S1(16)【普】
00:55~01:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(6)【普】
01:20~01:35五感科學教室S10(6)【普】
01:35~01:45內莉與諾拉S1(11)【普】
01:45~02:00天線寶寶S1(36)【普】
02:00~02:12天線寶寶S1(41)【普】
02:12~02:24外星鼠家族S1(25)【普】
02:24~02:30一起來數數兒S1(21)【普】
02:30~02:40小鳥3號S1(9)【普】
02:40~02:50小鳥3號S1(8)【普】
02:50~03:00小恐龍樂園S1(20)【普】
03:00~03:10小恐龍樂園S1(19)【普】
03:10~03:17阿奇幼幼園S2(12)【普】
03:17~03:24阿奇幼幼園S2(13)【普】
03:24~03:35阿奇幼幼園S2(14)【普】
03:35~03:42莎拉與乖乖鴨S2(6)【普】
03:42~03:49莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
03:49~03:55莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
03:55~04:10全球探險衝衝衝S1(11)【普】
04:10~04:20全球探險衝衝衝S1(10)【普】
04:20~04:32查理與羅拉S3(25)【普】
04:32~04:45查理與羅拉S3(24)【普】
04:45~04:55安迪的史前冒險S1(16)【普】
04:55~05:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(6)【普】
05:20~05:35五感科學教室S10(6)【普】
05:35~05:45內莉與諾拉S1(11)【普】
05:45~06:00天線寶寶S1(36)【普】
06:00~06:12天線寶寶S1(42)【普】
06:12~06:24外星鼠家族S1(26)【普】
06:24~06:30一起來數數兒S1(22)【普】
06:30~06:40小鳥3號S1(10)【普】
06:40~06:50小鳥3號S1(9)【普】
06:50~07:00小恐龍樂園S1(21)【普】
07:00~07:10小恐龍樂園S1(20)【普】
07:10~07:17阿奇幼幼園S2(13)【普】
07:17~07:24阿奇幼幼園S2(14)【普】
07:24~07:35阿奇幼幼園S2(15)【普】
07:35~07:42莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
07:42~07:49莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
07:49~07:55莎拉與乖乖鴨S2(9)【普】
07:55~08:10全球探險衝衝衝S1(12)【普】
08:10~08:20全球探險衝衝衝S1(11)【普】
08:20~08:32查理與羅拉S3(26)【普】
08:32~08:45查理與羅拉S3(25)【普】
08:45~08:55安迪的史前冒險S1(17)【普】
08:55~09:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(7)【普】
09:20~09:35五感科學教室S10(7)【普】
09:35~09:45內莉與諾拉S1(12)【普】
09:45~10:00天線寶寶S1(37)【普】
10:00~10:12天線寶寶S1(42)【普】
10:12~10:24外星鼠家族S1(26)【普】
10:24~10:30一起來數數兒S1(22)【普】
10:30~10:40小鳥3號S1(10)【普】
10:40~10:50小鳥3號S1(9)【普】
10:50~11:00小恐龍樂園S1(21)【普】
11:00~11:10小恐龍樂園S1(20)【普】
11:10~11:17阿奇幼幼園S2(13)【普】
11:17~11:24阿奇幼幼園S2(14)【普】
11:24~11:35阿奇幼幼園S2(15)【普】
11:35~11:42莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
11:42~11:49莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
11:49~11:55莎拉與乖乖鴨S2(9)【普】
11:55~12:10全球探險衝衝衝S1(12)【普】
12:10~12:20全球探險衝衝衝S1(11)【普】
12:20~12:32查理與羅拉S3(26)【普】
12:32~12:45查理與羅拉S3(25)【普】
12:45~12:55安迪的史前冒險S1(17)【普】
12:55~13:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(7)【普】
13:20~13:35五感科學教室S10(7)【普】
13:35~13:45內莉與諾拉S1(12)【普】
13:45~14:00天線寶寶S1(37)【普】
14:00~14:12天線寶寶S1(42)【普】
14:12~14:24外星鼠家族S1(26)【普】
14:24~14:30一起來數數兒S1(22)【普】
14:30~14:40小鳥3號S1(10)【普】
14:40~14:50小鳥3號S1(9)【普】
14:50~15:00小恐龍樂園S1(21)【普】
15:00~15:10小恐龍樂園S1(20)【普】
15:10~15:17阿奇幼幼園S2(13)【普】
15:17~15:24阿奇幼幼園S2(14)【普】
15:24~15:35阿奇幼幼園S2(15)【普】
15:35~15:42莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
15:42~15:49莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
15:49~15:55莎拉與乖乖鴨S2(9)【普】
15:55~16:10全球探險衝衝衝S1(12)【普】
16:10~16:20全球探險衝衝衝S1(11)【普】
16:20~16:32查理與羅拉S3(26)【普】
16:32~16:45查理與羅拉S3(25)【普】
16:45~16:55安迪的史前冒險S1(17)【普】
16:55~17:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(7)【普】
17:20~17:35五感科學教室S10(7)【普】
17:35~17:45內莉與諾拉S1(12)【普】
17:45~18:00天線寶寶S1(37)【普】
18:00~18:12天線寶寶S1(42)【普】
18:12~18:24外星鼠家族S1(26)【普】
18:24~18:30一起來數數兒S1(22)【普】
18:30~18:40小鳥3號S1(10)【普】
18:40~18:50小鳥3號S1(9)【普】
18:50~19:00小恐龍樂園S1(21)【普】
19:00~19:10小恐龍樂園S1(20)【普】
19:10~19:17阿奇幼幼園S2(13)【普】
19:17~19:24阿奇幼幼園S2(14)【普】
19:24~19:35阿奇幼幼園S2(15)【普】
19:35~19:42莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
19:42~19:49莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
19:49~19:55莎拉與乖乖鴨S2(9)【普】
19:55~20:10全球探險衝衝衝S1(12)【普】
20:10~20:20全球探險衝衝衝S1(11)【普】
20:20~20:32查理與羅拉S3(26)【普】
20:32~20:45查理與羅拉S3(25)【普】
20:45~20:55安迪的史前冒險S1(17)【普】
20:55~21:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(7)【普】
21:20~21:35五感科學教室S10(7)【普】
21:35~21:45內莉與諾拉S1(12)【普】
21:45~22:00天線寶寶S1(37)【普】
22:00~22:12天線寶寶S1(42)【普】
22:12~22:24外星鼠家族S1(26)【普】
22:24~22:30一起來數數兒S1(22)【普】
22:30~22:40小鳥3號S1(10)【普】
22:40~22:50小鳥3號S1(9)【普】
22:50~23:00小恐龍樂園S1(21)【普】
23:00~23:10小恐龍樂園S1(20)【普】
23:10~23:17阿奇幼幼園S2(13)【普】
23:17~23:24阿奇幼幼園S2(14)【普】
23:24~23:35阿奇幼幼園S2(15)【普】
23:35~23:42莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
23:42~23:49莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
23:49~23:55莎拉與乖乖鴨S2(9)【普】
23:55~00:10全球探險衝衝衝S1(12)【普】

2018-02-21 星期三
00:10~00:20全球探險衝衝衝S1(11)【普】
00:20~00:32查理與羅拉S3(26)【普】
00:32~00:45查理與羅拉S3(25)【普】
00:45~00:55安迪的史前冒險S1(17)【普】
00:55~01:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(7)【普】
01:20~01:35五感科學教室S10(7)【普】
01:35~01:45內莉與諾拉S1(12)【普】
01:45~02:00天線寶寶S1(37)【普】
02:00~02:12天線寶寶S1(42)【普】
02:12~02:24外星鼠家族S1(26)【普】
02:24~02:30一起來數數兒S1(22)【普】
02:30~02:40小鳥3號S1(10)【普】
02:40~02:50小鳥3號S1(9)【普】
02:50~03:00小恐龍樂園S1(21)【普】
03:00~03:10小恐龍樂園S1(20)【普】
03:10~03:17阿奇幼幼園S2(13)【普】
03:17~03:24阿奇幼幼園S2(14)【普】
03:24~03:35阿奇幼幼園S2(15)【普】
03:35~03:42莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
03:42~03:49莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
03:49~03:55莎拉與乖乖鴨S2(9)【普】
03:55~04:10全球探險衝衝衝S1(12)【普】
04:10~04:20全球探險衝衝衝S1(11)【普】
04:20~04:32查理與羅拉S3(26)【普】
04:32~04:45查理與羅拉S3(25)【普】
04:45~04:55安迪的史前冒險S1(17)【普】
04:55~05:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(7)【普】
05:20~05:35五感科學教室S10(7)【普】
05:35~05:45內莉與諾拉S1(12)【普】
05:45~06:00天線寶寶S1(37)【普】
06:00~06:12天線寶寶S1(43)【普】
06:12~06:24外星鼠家族S1(27)【普】
06:24~06:30一起來數數兒S1(23)【普】
06:30~06:40小鳥3號S1(11)【普】
06:40~06:50小鳥3號S1(10)【普】
06:50~07:00小恐龍樂園S1(22)【普】
07:00~07:10小恐龍樂園S1(21)【普】
07:10~07:17阿奇幼幼園S2(14)【普】
07:17~07:24阿奇幼幼園S2(15)【普】
07:24~07:35阿奇幼幼園S2(16)【普】
07:35~07:42莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
07:42~07:49莎拉與乖乖鴨S2(9)【普】
07:49~07:55莎拉與乖乖鴨S2(10)【普】
07:55~08:10全球探險衝衝衝S1(13)【普】
08:10~08:20全球探險衝衝衝S1(12)【普】
08:20~08:32查理與羅拉S1(1)【普】
08:32~08:45查理與羅拉S3(26)【普】
08:45~08:55安迪的史前冒險S1(18)【普】
08:55~09:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(8)【普】
09:20~09:35五感科學教室S10(8)【普】
09:35~09:45內莉與諾拉S1(13)【普】
09:45~10:00天線寶寶S1(38)【普】
10:00~10:12天線寶寶S1(43)【普】
10:12~10:24外星鼠家族S1(27)【普】
10:24~10:30一起來數數兒S1(23)【普】
10:30~10:40小鳥3號S1(11)【普】
10:40~10:50小鳥3號S1(10)【普】
10:50~11:00小恐龍樂園S1(22)【普】
11:00~11:10小恐龍樂園S1(21)【普】
11:10~11:17阿奇幼幼園S2(14)【普】
11:17~11:24阿奇幼幼園S2(15)【普】
11:24~11:35阿奇幼幼園S2(16)【普】
11:35~11:42莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
11:42~11:49莎拉與乖乖鴨S2(9)【普】
11:49~11:55莎拉與乖乖鴨S2(10)【普】
11:55~12:10全球探險衝衝衝S1(13)【普】
12:10~12:20全球探險衝衝衝S1(12)【普】
12:20~12:32查理與羅拉S1(1)【普】
12:32~12:45查理與羅拉S3(26)【普】
12:45~12:55安迪的史前冒險S1(18)【普】
12:55~13:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(8)【普】
13:20~13:35五感科學教室S10(8)【普】
13:35~13:45內莉與諾拉S1(13)【普】
13:45~14:00天線寶寶S1(38)【普】
14:00~14:12天線寶寶S1(43)【普】
14:12~14:24外星鼠家族S1(27)【普】
14:24~14:30一起來數數兒S1(23)【普】
14:30~14:40小鳥3號S1(11)【普】
14:40~14:50小鳥3號S1(10)【普】
14:50~15:00小恐龍樂園S1(22)【普】
15:00~15:10小恐龍樂園S1(21)【普】
15:10~15:17阿奇幼幼園S2(14)【普】
15:17~15:24阿奇幼幼園S2(15)【普】
15:24~15:35阿奇幼幼園S2(16)【普】
15:35~15:42莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
15:42~15:49莎拉與乖乖鴨S2(9)【普】
15:49~15:55莎拉與乖乖鴨S2(10)【普】
15:55~16:10全球探險衝衝衝S1(13)【普】
16:10~16:20全球探險衝衝衝S1(12)【普】
16:20~16:32查理與羅拉S1(1)【普】
16:32~16:45查理與羅拉S3(26)【普】
16:45~16:55安迪的史前冒險S1(18)【普】
16:55~17:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(8)【普】
17:20~17:35五感科學教室S10(8)【普】
17:35~17:45內莉與諾拉S1(13)【普】
17:45~18:00天線寶寶S1(38)【普】
18:00~18:12天線寶寶S1(43)【普】
18:12~18:24外星鼠家族S1(27)【普】
18:24~18:30一起來數數兒S1(23)【普】
18:30~18:40小鳥3號S1(11)【普】
18:40~18:50小鳥3號S1(10)【普】
18:50~19:00小恐龍樂園S1(22)【普】
19:00~19:10小恐龍樂園S1(21)【普】
19:10~19:17阿奇幼幼園S2(14)【普】
19:17~19:24阿奇幼幼園S2(15)【普】
19:24~19:35阿奇幼幼園S2(16)【普】
19:35~19:42莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
19:42~19:49莎拉與乖乖鴨S2(9)【普】
19:49~19:55莎拉與乖乖鴨S2(10)【普】
19:55~20:10全球探險衝衝衝S1(13)【普】
20:10~20:20全球探險衝衝衝S1(12)【普】
20:20~20:32查理與羅拉S1(1)【普】
20:32~20:45查理與羅拉S3(26)【普】
20:45~20:55安迪的史前冒險S1(18)【普】
20:55~21:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(8)【普】
21:20~21:35五感科學教室S10(8)【普】
21:35~21:45內莉與諾拉S1(13)【普】
21:45~22:00天線寶寶S1(38)【普】
22:00~22:12天線寶寶S1(43)【普】
22:12~22:24外星鼠家族S1(27)【普】
22:24~22:30一起來數數兒S1(23)【普】
22:30~22:40小鳥3號S1(11)【普】
22:40~22:50小鳥3號S1(10)【普】
22:50~23:00小恐龍樂園S1(22)【普】
23:00~23:10小恐龍樂園S1(21)【普】
23:10~23:17阿奇幼幼園S2(14)【普】
23:17~23:24阿奇幼幼園S2(15)【普】
23:24~23:35阿奇幼幼園S2(16)【普】
23:35~23:42莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
23:42~23:49莎拉與乖乖鴨S2(9)【普】
23:49~23:55莎拉與乖乖鴨S2(10)【普】
23:55~00:10全球探險衝衝衝S1(13)【普】

2018-02-22 星期四 今日 CBeebies 的節目表

相關連結:有線電視節目表 - 分類表:綜合娛樂電影  新聞財經  新知運動  兒童  HD  宗教 - 無線電視節目表
BBC集團BBC Earth  CBeebies  BBC Lifestyle  BBC World News 
Extra類別Win HD兒童頻道  韓國娛樂台KMTV  星衛娛樂台HD  tvN HD  亞洲美食頻道  FX  日舞電影台  DIVA Universal  Eleven Sports 2  Discovery科學頻道  爆笑頻道  Discovery Asia  BBC Earth  國家地理高畫質頻道  國家地理野生高畫質頻道  Wakuwaku Japan  Warner TV  博斯運動網HD  緯來精采台HD  CatchPlay電影台HD  CBeebies  BBC Lifestyle  亞洲旅遊台  寰宇新聞台 
00:10~00:20全球探險衝衝衝S1(12)【普】
00:20~00:32查理與羅拉S1(1)【普】
00:32~00:45查理與羅拉S3(26)【普】
00:45~00:55安迪的史前冒險S1(18)【普】
00:55~01:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(8)【普】
01:20~01:35五感科學教室S10(8)【普】
01:35~01:45內莉與諾拉S1(13)【普】
01:45~02:00天線寶寶S1(38)【普】
02:00~02:12天線寶寶S1(43)【普】
02:12~02:24外星鼠家族S1(27)【普】
02:24~02:30一起來數數兒S1(23)【普】
02:30~02:40小鳥3號S1(11)【普】
02:40~02:50小鳥3號S1(10)【普】
02:50~03:00小恐龍樂園S1(22)【普】
03:00~03:10小恐龍樂園S1(21)【普】
03:10~03:17阿奇幼幼園S2(14)【普】
03:17~03:24阿奇幼幼園S2(15)【普】
03:24~03:35阿奇幼幼園S2(16)【普】
03:35~03:42莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
03:42~03:49莎拉與乖乖鴨S2(9)【普】
03:49~03:55莎拉與乖乖鴨S2(10)【普】
03:55~04:10全球探險衝衝衝S1(13)【普】
04:10~04:20全球探險衝衝衝S1(12)【普】
04:20~04:32查理與羅拉S1(1)【普】
04:32~04:45查理與羅拉S3(26)【普】
04:45~04:55安迪的史前冒險S1(18)【普】
04:55~05:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(8)【普】
05:20~05:35五感科學教室S10(8)【普】
05:35~05:45內莉與諾拉S1(13)【普】
05:45~06:00天線寶寶S1(38)【普】
06:00~06:12天線寶寶S1(44)【普】
06:12~06:24外星鼠家族S1(28)【普】
06:24~06:30一起來數數兒S1(24)【普】
06:30~06:40小鳥3號S1(12)【普】
06:40~06:50小鳥3號S1(11)【普】
06:50~07:00小恐龍樂園S1(23)【普】
07:00~07:10小恐龍樂園S1(22)【普】
07:10~07:17阿奇幼幼園S2(15)【普】
07:17~07:24阿奇幼幼園S2(16)【普】
07:24~07:35阿奇幼幼園S2(17)【普】
07:35~07:42莎拉與乖乖鴨S2(9)【普】
07:42~07:49莎拉與乖乖鴨S2(10)【普】
07:49~07:55莎拉與乖乖鴨S2(11)【普】
07:55~08:10全球探險衝衝衝S1(14)【普】
08:10~08:20全球探險衝衝衝S1(13)【普】
08:20~08:32查理與羅拉S1(2)【普】
08:32~08:45查理與羅拉S1(1)【普】
08:45~08:55安迪的史前冒險S1(19)【普】
08:55~09:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(9)【普】
09:20~09:35五感科學教室S10(9)【普】
09:35~09:45內莉與諾拉S1(14)【普】
09:45~10:00天線寶寶S1(39)【普】
10:00~10:12天線寶寶S1(44)【普】
10:12~10:24外星鼠家族S1(28)【普】
10:24~10:30一起來數數兒S1(24)【普】
10:30~10:40小鳥3號S1(12)【普】
10:40~10:50小鳥3號S1(11)【普】
10:50~11:00小恐龍樂園S1(23)【普】
11:00~11:10小恐龍樂園S1(22)【普】
11:10~11:17阿奇幼幼園S2(15)【普】
11:17~11:24阿奇幼幼園S2(16)【普】
11:24~11:35阿奇幼幼園S2(17)【普】
11:35~11:42莎拉與乖乖鴨S2(9)【普】
11:42~11:49莎拉與乖乖鴨S2(10)【普】
11:49~11:55莎拉與乖乖鴨S2(11)【普】
11:55~12:10全球探險衝衝衝S1(14)【普】
12:10~12:20全球探險衝衝衝S1(13)【普】
12:20~12:32查理與羅拉S1(2)【普】
12:32~12:45查理與羅拉S1(1)【普】
12:45~12:55安迪的史前冒險S1(19)【普】
12:55~13:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(9)【普】
13:20~13:35五感科學教室S10(9)【普】
13:35~13:45內莉與諾拉S1(14)【普】
13:45~14:00天線寶寶S1(39)【普】
14:00~14:12天線寶寶S1(44)【普】
14:12~14:24外星鼠家族S1(28)【普】
14:24~14:30一起來數數兒S1(24)【普】
14:30~14:40小鳥3號S1(12)【普】
14:40~14:50小鳥3號S1(11)【普】
14:50~15:00小恐龍樂園S1(23)【普】
15:00~15:10小恐龍樂園S1(22)【普】
15:10~15:17阿奇幼幼園S2(15)【普】
15:17~15:24阿奇幼幼園S2(16)【普】
15:24~15:35阿奇幼幼園S2(17)【普】
15:35~15:42莎拉與乖乖鴨S2(9)【普】
15:42~15:49莎拉與乖乖鴨S2(10)【普】
15:49~15:55莎拉與乖乖鴨S2(11)【普】
15:55~16:10全球探險衝衝衝S1(14)【普】
16:10~16:20全球探險衝衝衝S1(13)【普】
16:20~16:32查理與羅拉S1(2)【普】
16:32~16:45查理與羅拉S1(1)【普】
16:45~16:55安迪的史前冒險S1(19)【普】
16:55~17:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(9)【普】
17:20~17:35五感科學教室S10(9)【普】
17:35~17:45內莉與諾拉S1(14)【普】
17:45~18:00天線寶寶S1(39)【普】
18:00~18:12天線寶寶S1(44)【普】
18:12~18:24外星鼠家族S1(28)【普】
18:24~18:30一起來數數兒S1(24)【普】
18:30~18:40小鳥3號S1(12)【普】
18:40~18:50小鳥3號S1(11)【普】
18:50~19:00小恐龍樂園S1(23)【普】
19:00~19:10小恐龍樂園S1(22)【普】
19:10~19:17阿奇幼幼園S2(15)【普】
19:17~19:24阿奇幼幼園S2(16)【普】
19:24~19:35阿奇幼幼園S2(17)【普】
19:35~19:42莎拉與乖乖鴨S2(9)【普】
19:42~19:49莎拉與乖乖鴨S2(10)【普】
19:49~19:55莎拉與乖乖鴨S2(11)【普】
19:55~20:10全球探險衝衝衝S1(14)【普】
20:10~20:20全球探險衝衝衝S1(13)【普】
20:20~20:32查理與羅拉S1(2)【普】
20:32~20:45查理與羅拉S1(1)【普】
20:45~20:55安迪的史前冒險S1(19)【普】
20:55~21:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(9)【普】
21:20~21:35五感科學教室S10(9)【普】
21:35~21:45內莉與諾拉S1(14)【普】
21:45~22:00天線寶寶S1(39)【普】
22:00~22:12天線寶寶S1(44)【普】
22:12~22:24外星鼠家族S1(28)【普】
22:24~22:30一起來數數兒S1(24)【普】
22:30~22:40小鳥3號S1(12)【普】
22:40~22:50小鳥3號S1(11)【普】
22:50~23:00小恐龍樂園S1(23)【普】
23:00~23:10小恐龍樂園S1(22)【普】
23:10~23:17阿奇幼幼園S2(15)【普】
23:17~23:24阿奇幼幼園S2(16)【普】
23:24~23:35阿奇幼幼園S2(17)【普】
23:35~23:42莎拉與乖乖鴨S2(9)【普】
23:42~23:49莎拉與乖乖鴨S2(10)【普】
23:49~23:55莎拉與乖乖鴨S2(11)【普】
23:55~00:10全球探險衝衝衝S1(14)【普】

2018-02-23 星期五 明日
00:10~00:20全球探險衝衝衝S1(13)【普】
00:20~00:32查理與羅拉S1(2)【普】
00:32~00:45查理與羅拉S1(1)【普】
00:45~00:55安迪的史前冒險S1(19)【普】
00:55~01:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(9)【普】
01:20~01:35五感科學教室S10(9)【普】
01:35~01:45內莉與諾拉S1(14)【普】
01:45~02:00天線寶寶S1(39)【普】
02:00~02:12天線寶寶S1(44)【普】
02:12~02:24外星鼠家族S1(28)【普】
02:24~02:30一起來數數兒S1(24)【普】
02:30~02:40小鳥3號S1(12)【普】
02:40~02:50小鳥3號S1(11)【普】
02:50~03:00小恐龍樂園S1(23)【普】
03:00~03:10小恐龍樂園S1(22)【普】
03:10~03:17阿奇幼幼園S2(15)【普】
03:17~03:24阿奇幼幼園S2(16)【普】
03:24~03:35阿奇幼幼園S2(17)【普】
03:35~03:42莎拉與乖乖鴨S2(9)【普】
03:42~03:49莎拉與乖乖鴨S2(10)【普】
03:49~03:55莎拉與乖乖鴨S2(11)【普】
03:55~04:10全球探險衝衝衝S1(14)【普】
04:10~04:20全球探險衝衝衝S1(13)【普】
04:20~04:32查理與羅拉S1(2)【普】
04:32~04:45查理與羅拉S1(1)【普】
04:45~04:55安迪的史前冒險S1(19)【普】
04:55~05:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(9)【普】
05:20~05:35五感科學教室S10(9)【普】
05:35~05:45內莉與諾拉S1(14)【普】
05:45~06:00天線寶寶S1(39)【普】
06:00~06:12天線寶寶S1(45)【普】
06:12~06:24外星鼠家族S1(29)【普】
06:24~06:30一起來數數兒S1(25)【普】
06:30~06:40小鳥3號S1(13)【普】
06:40~06:50小鳥3號S1(12)【普】
06:50~07:00小恐龍樂園S1(24)【普】
07:00~07:10小恐龍樂園S1(23)【普】
07:10~07:17阿奇幼幼園S2(16)【普】
07:17~07:24阿奇幼幼園S2(17)【普】
07:24~07:35阿奇幼幼園S2(18)【普】
07:35~07:42莎拉與乖乖鴨S2(10)【普】
07:42~07:49莎拉與乖乖鴨S2(11)【普】
07:49~07:55莎拉與乖乖鴨S2(12)【普】
07:55~08:10全球探險衝衝衝S1(15)【普】
08:10~08:20全球探險衝衝衝S1(14)【普】
08:20~08:32查理與羅拉S1(3)【普】
08:32~08:45查理與羅拉S1(2)【普】
08:45~08:55安迪的史前冒險S1(20)【普】
08:55~09:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(10)【普】
09:20~09:35五感科學教室S10(10)【普】
09:35~09:45內莉與諾拉S1(15)【普】
09:45~10:00天線寶寶S1(40)【普】
10:00~10:12天線寶寶S1(45)【普】
10:12~10:24外星鼠家族S1(29)【普】
10:24~10:30一起來數數兒S1(25)【普】
10:30~10:40小鳥3號S1(13)【普】
10:40~10:50小鳥3號S1(12)【普】
10:50~11:00小恐龍樂園S1(24)【普】
11:00~11:10小恐龍樂園S1(23)【普】
11:10~11:17阿奇幼幼園S2(16)【普】
11:17~11:24阿奇幼幼園S2(17)【普】
11:24~11:35阿奇幼幼園S2(18)【普】
11:35~11:42莎拉與乖乖鴨S2(10)【普】
11:42~11:49莎拉與乖乖鴨S2(11)【普】
11:49~11:55莎拉與乖乖鴨S2(12)【普】
11:55~12:10全球探險衝衝衝S1(15)【普】
12:10~12:20全球探險衝衝衝S1(14)【普】
12:20~12:32查理與羅拉S1(3)【普】
12:32~12:45查理與羅拉S1(2)【普】
12:45~12:55安迪的史前冒險S1(20)【普】
12:55~13:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(10)【普】
13:20~13:35五感科學教室S10(10)【普】
13:35~13:45內莉與諾拉S1(15)【普】
13:45~14:00天線寶寶S1(40)【普】
14:00~14:12天線寶寶S1(45)【普】
14:12~14:24外星鼠家族S1(29)【普】
14:24~14:30一起來數數兒S1(25)【普】
14:30~14:40小鳥3號S1(13)【普】
14:40~14:50小鳥3號S1(12)【普】
14:50~15:00小恐龍樂園S1(24)【普】
15:00~15:10小恐龍樂園S1(23)【普】
15:10~15:17阿奇幼幼園S2(16)【普】
15:17~15:24阿奇幼幼園S2(17)【普】
15:24~15:35阿奇幼幼園S2(18)【普】
15:35~15:42莎拉與乖乖鴨S2(10)【普】
15:42~15:49莎拉與乖乖鴨S2(11)【普】
15:49~15:55莎拉與乖乖鴨S2(12)【普】
15:55~16:10全球探險衝衝衝S1(15)【普】
16:10~16:20全球探險衝衝衝S1(14)【普】
16:20~16:32查理與羅拉S1(3)【普】
16:32~16:45查理與羅拉S1(2)【普】
16:45~16:55安迪的史前冒險S1(20)【普】
16:55~17:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(10)【普】
17:20~17:35五感科學教室S10(10)【普】
17:35~17:45內莉與諾拉S1(15)【普】
17:45~18:00天線寶寶S1(40)【普】
18:00~18:12天線寶寶S1(45)【普】
18:12~18:24外星鼠家族S1(29)【普】
18:24~18:30一起來數數兒S1(25)【普】
18:30~18:40小鳥3號S1(13)【普】
18:40~18:50小鳥3號S1(12)【普】
18:50~19:00小恐龍樂園S1(24)【普】
19:00~19:10小恐龍樂園S1(23)【普】
19:10~19:17阿奇幼幼園S2(16)【普】
19:17~19:24阿奇幼幼園S2(17)【普】
19:24~19:35阿奇幼幼園S2(18)【普】
19:35~19:42莎拉與乖乖鴨S2(10)【普】
19:42~19:49莎拉與乖乖鴨S2(11)【普】
19:49~19:55莎拉與乖乖鴨S2(12)【普】
19:55~20:10全球探險衝衝衝S1(15)【普】
20:10~20:20全球探險衝衝衝S1(14)【普】
20:20~20:32查理與羅拉S1(3)【普】
20:32~20:45查理與羅拉S1(2)【普】
20:45~20:55安迪的史前冒險S1(20)【普】
20:55~21:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(10)【普】
21:20~21:35五感科學教室S10(10)【普】
21:35~21:45內莉與諾拉S1(15)【普】
21:45~22:00天線寶寶S1(40)【普】
22:00~22:12天線寶寶S1(45)【普】
22:12~22:24外星鼠家族S1(29)【普】
22:24~22:30一起來數數兒S1(25)【普】
22:30~22:40小鳥3號S1(13)【普】
22:40~22:50小鳥3號S1(12)【普】
22:50~23:00小恐龍樂園S1(24)【普】
23:00~23:10小恐龍樂園S1(23)【普】
23:10~23:17阿奇幼幼園S2(16)【普】
23:17~23:24阿奇幼幼園S2(17)【普】
23:24~23:35阿奇幼幼園S2(18)【普】
23:35~23:42莎拉與乖乖鴨S2(10)【普】
23:42~23:49莎拉與乖乖鴨S2(11)【普】
23:49~23:55莎拉與乖乖鴨S2(12)【普】
23:55~00:10全球探險衝衝衝S1(15)【普】

2018-02-24 星期六
00:10~00:20全球探險衝衝衝S1(14)【普】
00:20~00:32查理與羅拉S1(3)【普】
00:32~00:45查理與羅拉S1(2)【普】
00:45~00:55安迪的史前冒險S1(20)【普】
00:55~01:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(10)【普】
01:20~01:35五感科學教室S10(10)【普】
01:35~01:45內莉與諾拉S1(15)【普】
01:45~02:00天線寶寶S1(40)【普】
02:00~02:12天線寶寶S1(45)【普】
02:12~02:24外星鼠家族S1(29)【普】
02:24~02:30一起來數數兒S1(25)【普】
02:30~02:40小鳥3號S1(13)【普】
02:40~02:50小鳥3號S1(12)【普】
02:50~03:00小恐龍樂園S1(24)【普】
03:00~03:10小恐龍樂園S1(23)【普】
03:10~03:17阿奇幼幼園S2(16)【普】
03:17~03:24阿奇幼幼園S2(17)【普】
03:24~03:35阿奇幼幼園S2(18)【普】
03:35~03:42莎拉與乖乖鴨S2(10)【普】
03:42~03:49莎拉與乖乖鴨S2(11)【普】
03:49~03:55莎拉與乖乖鴨S2(12)【普】
03:55~04:10全球探險衝衝衝S1(15)【普】
04:10~04:20全球探險衝衝衝S1(14)【普】
04:20~04:32查理與羅拉S1(3)【普】
04:32~04:45查理與羅拉S1(2)【普】
04:45~04:55安迪的史前冒險S1(20)【普】
04:55~05:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(10)【普】
05:20~05:35五感科學教室S10(10)【普】
05:35~05:45內莉與諾拉S1(15)【普】
05:45~06:00天線寶寶S1(40)【普】
06:00~06:12天線寶寶S1(41)【普】
06:12~06:24外星鼠家族S1(25)【普】
06:24~06:30一起來數數兒S1(21)【普】
06:30~06:40小鳥3號S1(9)【普】
06:40~06:50小鳥3號S1(8)【普】
06:50~07:00小恐龍樂園S1(20)【普】
07:00~07:10小恐龍樂園S1(19)【普】
07:10~07:17阿奇幼幼園S2(12)【普】
07:17~07:24阿奇幼幼園S2(13)【普】
07:24~07:35阿奇幼幼園S2(14)【普】
07:35~07:42莎拉與乖乖鴨S2(6)【普】
07:42~07:49莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
07:49~07:55莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
07:55~08:10全球探險衝衝衝S1(11)【普】
08:10~08:20全球探險衝衝衝S1(10)【普】
08:20~08:32查理與羅拉S3(25)【普】
08:32~08:45查理與羅拉S3(24)【普】
08:45~08:55安迪的史前冒險S1(16)【普】
08:55~09:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(6)【普】
09:20~09:35五感科學教室S10(6)【普】
09:35~09:45內莉與諾拉S1(11)【普】
09:45~10:00天線寶寶S1(36)【普】
10:00~10:12天線寶寶S1(41)【普】
10:12~10:24外星鼠家族S1(25)【普】
10:24~10:30一起來數數兒S1(21)【普】
10:30~10:40小鳥3號S1(9)【普】
10:40~10:50小鳥3號S1(8)【普】
10:50~11:00小恐龍樂園S1(20)【普】
11:00~11:10小恐龍樂園S1(19)【普】
11:10~11:17阿奇幼幼園S2(12)【普】
11:17~11:24阿奇幼幼園S2(13)【普】
11:24~11:35阿奇幼幼園S2(14)【普】
11:35~11:42莎拉與乖乖鴨S2(6)【普】
11:42~11:49莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
11:49~11:55莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
11:55~12:10全球探險衝衝衝S1(11)【普】
12:10~12:20全球探險衝衝衝S1(10)【普】
12:20~12:32查理與羅拉S3(25)【普】
12:32~12:45查理與羅拉S3(24)【普】
12:45~12:55安迪的史前冒險S1(16)【普】
12:55~13:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(6)【普】
13:20~13:35五感科學教室S10(6)【普】
13:35~13:45內莉與諾拉S1(11)【普】
13:45~14:00天線寶寶S1(36)【普】
14:00~14:12天線寶寶S1(41)【普】
14:12~14:24外星鼠家族S1(25)【普】
14:24~14:30一起來數數兒S1(21)【普】
14:30~14:40小鳥3號S1(9)【普】
14:40~14:50小鳥3號S1(8)【普】
14:50~15:00小恐龍樂園S1(20)【普】
15:00~15:10小恐龍樂園S1(19)【普】
15:10~15:17阿奇幼幼園S2(12)【普】
15:17~15:24阿奇幼幼園S2(13)【普】
15:24~15:35阿奇幼幼園S2(14)【普】
15:35~15:42莎拉與乖乖鴨S2(6)【普】
15:42~15:49莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
15:49~15:55莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
15:55~16:10全球探險衝衝衝S1(11)【普】
16:10~16:20全球探險衝衝衝S1(10)【普】
16:20~16:32查理與羅拉S3(25)【普】
16:32~16:45查理與羅拉S3(24)【普】
16:45~16:55安迪的史前冒險S1(16)【普】
16:55~17:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(6)【普】
17:20~17:35五感科學教室S10(6)【普】
17:35~17:45內莉與諾拉S1(11)【普】
17:45~18:00天線寶寶S1(36)【普】
18:00~18:12天線寶寶S1(41)【普】
18:12~18:24外星鼠家族S1(25)【普】
18:24~18:30一起來數數兒S1(21)【普】
18:30~18:40小鳥3號S1(9)【普】
18:40~18:50小鳥3號S1(8)【普】
18:50~19:00小恐龍樂園S1(20)【普】
19:00~19:10小恐龍樂園S1(19)【普】
19:10~19:17阿奇幼幼園S2(12)【普】
19:17~19:24阿奇幼幼園S2(13)【普】
19:24~19:35阿奇幼幼園S2(14)【普】
19:35~19:42莎拉與乖乖鴨S2(6)【普】
19:42~19:49莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
19:49~19:55莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
19:55~20:10全球探險衝衝衝S1(11)【普】
20:10~20:20全球探險衝衝衝S1(10)【普】
20:20~20:32查理與羅拉S3(25)【普】
20:32~20:45查理與羅拉S3(24)【普】
20:45~20:55安迪的史前冒險S1(16)【普】
20:55~21:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(6)【普】
21:20~21:35五感科學教室S10(6)【普】
21:35~21:45內莉與諾拉S1(11)【普】
21:45~22:00天線寶寶S1(36)【普】
22:00~22:12天線寶寶S1(41)【普】
22:12~22:24外星鼠家族S1(25)【普】
22:24~22:30一起來數數兒S1(21)【普】
22:30~22:40小鳥3號S1(9)【普】
22:40~22:50小鳥3號S1(8)【普】
22:50~23:00小恐龍樂園S1(20)【普】
23:00~23:10小恐龍樂園S1(19)【普】
23:10~23:17阿奇幼幼園S2(12)【普】
23:17~23:24阿奇幼幼園S2(13)【普】
23:24~23:35阿奇幼幼園S2(14)【普】
23:35~23:42莎拉與乖乖鴨S2(6)【普】
23:42~23:49莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
23:49~23:55莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
23:55~00:10全球探險衝衝衝S1(11)【普】

2018-02-25 星期日
00:10~00:20全球探險衝衝衝S1(10)【普】
00:20~00:32查理與羅拉S3(25)【普】
00:32~00:45查理與羅拉S3(24)【普】
00:45~00:55安迪的史前冒險S1(16)【普】
00:55~01:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(6)【普】
01:20~01:35五感科學教室S10(6)【普】
01:35~01:45內莉與諾拉S1(11)【普】
01:45~02:00天線寶寶S1(36)【普】
02:00~02:12天線寶寶S1(41)【普】
02:12~02:24外星鼠家族S1(25)【普】
02:24~02:30一起來數數兒S1(21)【普】
02:30~02:40小鳥3號S1(9)【普】
02:40~02:50小鳥3號S1(8)【普】
02:50~03:00小恐龍樂園S1(20)【普】
03:00~03:10小恐龍樂園S1(19)【普】
03:10~03:17阿奇幼幼園S2(12)【普】
03:17~03:24阿奇幼幼園S2(13)【普】
03:24~03:35阿奇幼幼園S2(14)【普】
03:35~03:42莎拉與乖乖鴨S2(6)【普】
03:42~03:49莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
03:49~03:55莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
03:55~04:10全球探險衝衝衝S1(11)【普】
04:10~04:20全球探險衝衝衝S1(10)【普】
04:20~04:32查理與羅拉S3(25)【普】
04:32~04:45查理與羅拉S3(24)【普】
04:45~04:55安迪的史前冒險S1(16)【普】
04:55~05:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(6)【普】
05:20~05:35五感科學教室S10(6)【普】
05:35~05:45內莉與諾拉S1(11)【普】
05:45~06:00天線寶寶S1(36)【普】
06:00~06:12天線寶寶S1(42)【普】
06:12~06:24外星鼠家族S1(26)【普】
06:24~06:30一起來數數兒S1(22)【普】
06:30~06:40小鳥3號S1(10)【普】
06:40~06:50小鳥3號S1(9)【普】
06:50~07:00小恐龍樂園S1(21)【普】
07:00~07:10小恐龍樂園S1(20)【普】
07:10~07:17阿奇幼幼園S2(13)【普】
07:17~07:24阿奇幼幼園S2(14)【普】
07:24~07:35阿奇幼幼園S2(15)【普】
07:35~07:42莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
07:42~07:49莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
07:49~07:55莎拉與乖乖鴨S2(9)【普】
07:55~08:10全球探險衝衝衝S1(12)【普】
08:10~08:20全球探險衝衝衝S1(11)【普】
08:20~08:32查理與羅拉S3(26)【普】
08:32~08:45查理與羅拉S3(25)【普】
08:45~08:55安迪的史前冒險S1(17)【普】
08:55~09:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(7)【普】
09:20~09:35五感科學教室S10(7)【普】
09:35~09:45內莉與諾拉S1(12)【普】
09:45~10:00天線寶寶S1(37)【普】
10:00~10:12天線寶寶S1(42)【普】
10:12~10:24外星鼠家族S1(26)【普】
10:24~10:30一起來數數兒S1(22)【普】
10:30~10:40小鳥3號S1(10)【普】
10:40~10:50小鳥3號S1(9)【普】
10:50~11:00小恐龍樂園S1(21)【普】
11:00~11:10小恐龍樂園S1(20)【普】
11:10~11:17阿奇幼幼園S2(13)【普】
11:17~11:24阿奇幼幼園S2(14)【普】
11:24~11:35阿奇幼幼園S2(15)【普】
11:35~11:42莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
11:42~11:49莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
11:49~11:55莎拉與乖乖鴨S2(9)【普】
11:55~12:10全球探險衝衝衝S1(12)【普】
12:10~12:20全球探險衝衝衝S1(11)【普】
12:20~12:32查理與羅拉S3(26)【普】
12:32~12:45查理與羅拉S3(25)【普】
12:45~12:55安迪的史前冒險S1(17)【普】
12:55~13:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(7)【普】
13:20~13:35五感科學教室S10(7)【普】
13:35~13:45內莉與諾拉S1(12)【普】
13:45~14:00天線寶寶S1(37)【普】
14:00~14:12天線寶寶S1(42)【普】
14:12~14:24外星鼠家族S1(26)【普】
14:24~14:30一起來數數兒S1(22)【普】
14:30~14:40小鳥3號S1(10)【普】
14:40~14:50小鳥3號S1(9)【普】
14:50~15:00小恐龍樂園S1(21)【普】
15:00~15:10小恐龍樂園S1(20)【普】
15:10~15:17阿奇幼幼園S2(13)【普】
15:17~15:24阿奇幼幼園S2(14)【普】
15:24~15:35阿奇幼幼園S2(15)【普】
15:35~15:42莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
15:42~15:49莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
15:49~15:55莎拉與乖乖鴨S2(9)【普】
15:55~16:10全球探險衝衝衝S1(12)【普】
16:10~16:20全球探險衝衝衝S1(11)【普】
16:20~16:32查理與羅拉S3(26)【普】
16:32~16:45查理與羅拉S3(25)【普】
16:45~16:55安迪的史前冒險S1(17)【普】
16:55~17:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(7)【普】
17:20~17:35五感科學教室S10(7)【普】
17:35~17:45內莉與諾拉S1(12)【普】
17:45~18:00天線寶寶S1(37)【普】
18:00~18:12天線寶寶S1(42)【普】
18:12~18:24外星鼠家族S1(26)【普】
18:24~18:30一起來數數兒S1(22)【普】
18:30~18:40小鳥3號S1(10)【普】
18:40~18:50小鳥3號S1(9)【普】
18:50~19:00小恐龍樂園S1(21)【普】
19:00~19:10小恐龍樂園S1(20)【普】
19:10~19:17阿奇幼幼園S2(13)【普】
19:17~19:24阿奇幼幼園S2(14)【普】
19:24~19:35阿奇幼幼園S2(15)【普】
19:35~19:42莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
19:42~19:49莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
19:49~19:55莎拉與乖乖鴨S2(9)【普】
19:55~20:10全球探險衝衝衝S1(12)【普】
20:10~20:20全球探險衝衝衝S1(11)【普】
20:20~20:32查理與羅拉S3(26)【普】
20:32~20:45查理與羅拉S3(25)【普】
20:45~20:55安迪的史前冒險S1(17)【普】
20:55~21:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(7)【普】
21:20~21:35五感科學教室S10(7)【普】
21:35~21:45內莉與諾拉S1(12)【普】
21:45~22:00天線寶寶S1(37)【普】
22:00~22:12天線寶寶S1(42)【普】
22:12~22:24外星鼠家族S1(26)【普】
22:24~22:30一起來數數兒S1(22)【普】
22:30~22:40小鳥3號S1(10)【普】
22:40~22:50小鳥3號S1(9)【普】
22:50~23:00小恐龍樂園S1(21)【普】
23:00~23:10小恐龍樂園S1(20)【普】
23:10~23:17阿奇幼幼園S2(13)【普】
23:17~23:24阿奇幼幼園S2(14)【普】
23:24~23:35阿奇幼幼園S2(15)【普】
23:35~23:42莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
23:42~23:49莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
23:49~23:55莎拉與乖乖鴨S2(9)【普】
23:55~00:10全球探險衝衝衝S1(12)【普】

2018-02-26 星期一
00:10~00:20全球探險衝衝衝S1(11)【普】
00:20~00:32查理與羅拉S3(26)【普】
00:32~00:45查理與羅拉S3(25)【普】
00:45~00:55安迪的史前冒險S1(17)【普】
00:55~01:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(7)【普】
01:20~01:35五感科學教室S10(7)【普】
01:35~01:45內莉與諾拉S1(12)【普】
01:45~02:00天線寶寶S1(37)【普】
02:00~02:12天線寶寶S1(42)【普】
02:12~02:24外星鼠家族S1(26)【普】
02:24~02:30一起來數數兒S1(22)【普】
02:30~02:40小鳥3號S1(10)【普】
02:40~02:50小鳥3號S1(9)【普】
02:50~03:00小恐龍樂園S1(21)【普】
03:00~03:10小恐龍樂園S1(20)【普】
03:10~03:17阿奇幼幼園S2(13)【普】
03:17~03:24阿奇幼幼園S2(14)【普】
03:24~03:35阿奇幼幼園S2(15)【普】
03:35~03:42莎拉與乖乖鴨S2(7)【普】
03:42~03:49莎拉與乖乖鴨S2(8)【普】
03:49~03:55莎拉與乖乖鴨S2(9)【普】
03:55~04:10全球探險衝衝衝S1(12)【普】
04:10~04:20全球探險衝衝衝S1(11)【普】
04:20~04:32查理與羅拉S3(26)【普】
04:32~04:45查理與羅拉S3(25)【普】
04:45~04:55安迪的史前冒險S1(17)【普】
04:55~05:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(7)【普】
05:20~05:35五感科學教室S10(7)【普】
05:35~05:45內莉與諾拉S1(12)【普】
05:45~06:00天線寶寶S1(37)【普】
06:00~06:12天線寶寶S1(46)【普】
06:12~06:24外星鼠家族S1(30)【普】
06:24~06:30一起來數數兒S1(1)【普】
06:30~06:40小鳥3號S1(14)【普】
06:40~06:50小鳥3號S1(13)【普】
06:50~07:00小恐龍樂園S1(25)【普】
07:00~07:10小恐龍樂園S1(24)【普】
07:10~07:17阿奇幼幼園S2(17)【普】
07:17~07:24阿奇幼幼園S2(18)【普】
07:24~07:35阿奇幼幼園S2(19)【普】
07:35~07:42莎拉與乖乖鴨S2(11)【普】
07:42~07:49莎拉與乖乖鴨S2(12)【普】
07:49~07:55莎拉與乖乖鴨S2(13)【普】
07:55~08:10全球探險衝衝衝S1(16)【普】
08:10~08:20全球探險衝衝衝S1(15)【普】
08:20~08:32查理與羅拉S1(4)【普】
08:32~08:45查理與羅拉S1(3)【普】
08:45~08:55安迪的史前冒險S1(21)【普】
08:55~09:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(11)【普】
09:20~09:35五感科學教室S10(11)【普】
09:35~09:45內莉與諾拉S1(16)【普】
09:45~10:00天線寶寶S1(41)【普】
10:00~10:12天線寶寶S1(46)【普】
10:12~10:24外星鼠家族S1(30)【普】
10:24~10:30一起來數數兒S1(1)【普】
10:30~10:40小鳥3號S1(14)【普】
10:40~10:50小鳥3號S1(13)【普】
10:50~11:00小恐龍樂園S1(25)【普】
11:00~11:10小恐龍樂園S1(24)【普】
11:10~11:17阿奇幼幼園S2(17)【普】
11:17~11:24阿奇幼幼園S2(18)【普】
11:24~11:35阿奇幼幼園S2(19)【普】
11:35~11:42莎拉與乖乖鴨S2(11)【普】
11:42~11:49莎拉與乖乖鴨S2(12)【普】
11:49~11:55莎拉與乖乖鴨S2(13)【普】
11:55~12:10全球探險衝衝衝S1(16)【普】
12:10~12:20全球探險衝衝衝S1(15)【普】
12:20~12:32查理與羅拉S1(4)【普】
12:32~12:45查理與羅拉S1(3)【普】
12:45~12:55安迪的史前冒險S1(21)【普】
12:55~13:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(11)【普】
13:20~13:35五感科學教室S10(11)【普】
13:35~13:45內莉與諾拉S1(16)【普】
13:45~14:00天線寶寶S1(41)【普】
14:00~14:12天線寶寶S1(46)【普】
14:12~14:24外星鼠家族S1(30)【普】
14:24~14:30一起來數數兒S1(1)【普】
14:30~14:40小鳥3號S1(14)【普】
14:40~14:50小鳥3號S1(13)【普】
14:50~15:00小恐龍樂園S1(25)【普】
15:00~15:10小恐龍樂園S1(24)【普】
15:10~15:17阿奇幼幼園S2(17)【普】
15:17~15:24阿奇幼幼園S2(18)【普】
15:24~15:35阿奇幼幼園S2(19)【普】
15:35~15:42莎拉與乖乖鴨S2(11)【普】
15:42~15:49莎拉與乖乖鴨S2(12)【普】
15:49~15:55莎拉與乖乖鴨S2(13)【普】
15:55~16:10全球探險衝衝衝S1(16)【普】
16:10~16:20全球探險衝衝衝S1(15)【普】
16:20~16:32查理與羅拉S1(4)【普】
16:32~16:45查理與羅拉S1(3)【普】
16:45~16:55安迪的史前冒險S1(21)【普】
16:55~17:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(11)【普】
17:20~17:35五感科學教室S10(11)【普】
17:35~17:45內莉與諾拉S1(16)【普】
17:45~18:00天線寶寶S1(41)【普】
18:00~18:12天線寶寶S1(46)【普】
18:12~18:24外星鼠家族S1(30)【普】
18:24~18:30一起來數數兒S1(1)【普】
18:30~18:40小鳥3號S1(14)【普】
18:40~18:50小鳥3號S1(13)【普】
18:50~19:00小恐龍樂園S1(25)【普】
19:00~19:10小恐龍樂園S1(24)【普】
19:10~19:17阿奇幼幼園S2(17)【普】
19:17~19:24阿奇幼幼園S2(18)【普】
19:24~19:35阿奇幼幼園S2(19)【普】
19:35~19:42莎拉與乖乖鴨S2(11)【普】
19:42~19:49莎拉與乖乖鴨S2(12)【普】
19:49~19:55莎拉與乖乖鴨S2(13)【普】
19:55~20:10全球探險衝衝衝S1(16)【普】
20:10~20:20全球探險衝衝衝S1(15)【普】
20:20~20:32查理與羅拉S1(4)【普】
20:32~20:45查理與羅拉S1(3)【普】
20:45~20:55安迪的史前冒險S1(21)【普】
20:55~21:20蔬果樂園預備長大(第三季)S3(11)【普】
21:20~21:35五感科學教室S10(11)【普】
21:35~21:45內莉與諾拉S1(16)【普】
21:45~22:00天線寶寶S1(41)【普】
22:00~22:12天線寶寶S1(46)【普】
22:12~22:24外星鼠家族S1(30)【普】
22:24~22:30一起來數數兒S1(1)【普】
22:30~22:40小鳥3號S1(14)【普】
22:40~22:50小鳥3號S1(13)【普】
22:50~23:00小恐龍樂園S1(25)【普】
23:00~23:10小恐龍樂園S1(24)【普】
23:10~23:17阿奇幼幼園S2(17)【普】
23:17~23:24阿奇幼幼園S2(18)【普】
23:24~23:35阿奇幼幼園S2(19)【普】
23:35~23:42莎拉與乖乖鴨S2(11)【普】
23:42~23:49莎拉與乖乖鴨S2(12)【普】
23:49~23:55莎拉與乖乖鴨S2(13)【普】
23:55~00:55全球探險衝衝衝S1(16)【普】