BBC World News 全球新聞 播出時間-有線電視-tv324
今日和未來 有線電視節目表符合 'BBC World News 全球新聞' 的搜尋結果 (57筆節目資料)
2018-03-18 星期日 (今天)
00:00~00:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
01:00~01:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
02:00~02:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
03:00~03:15BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
04:00~04:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
05:00~05:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
06:00~06:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
07:00~07:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
08:00~08:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
09:00~09:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
10:00~10:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
13:00~13:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
14:00~14:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
15:00~15:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
16:00~16:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
17:00~17:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
18:00~18:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
19:00~19:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
20:00~20:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
21:00~21:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
22:00~22:15BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
23:00~23:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
2018-03-19 星期一 (明天)
00:00~00:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
01:00~01:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
02:00~02:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
03:00~03:15BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
04:00~04:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
05:00~05:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
06:00~06:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
15:00~15:45BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
18:00~18:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
2018-03-20 星期二 (後天)
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
15:00~15:45BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
2018-03-21 星期三
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
15:00~15:45BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
2018-03-22 星期四
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
15:00~15:45BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
2018-03-23 星期五
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
15:00~15:45BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
相關連結:有線電視節目表 - 綜合娛樂電影  新聞財經  新知運動  兒童  HD  宗教  -  無線電視
過去數日 符合 'BBC World News 全球新聞' 的搜尋結果 (43筆節目資料)
2018-03-17 星期六 (昨天)
00:00~00:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
01:00~01:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
02:00~02:40BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
03:00~03:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
04:00~04:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
06:00~06:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
07:00~07:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
08:00~08:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
09:00~09:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
10:00~10:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
13:00~13:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
14:00~14:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
15:00~15:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
16:00~16:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
17:00~17:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
18:00~18:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
19:00~19:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
20:00~20:15BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
21:00~21:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
22:00~22:15BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
23:00~23:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
2018-03-16 星期五
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
15:00~15:45BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
2018-03-15 星期四
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
15:00~15:45BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
2018-03-14 星期三
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
15:00~15:45BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
2018-03-13 星期二
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
15:00~15:45BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞【普】
繼續搜尋節目: