1600 I News 播出時間-有線電視-tv324
今日和未來 有線電視節目表符合 '1600 I News' 的搜尋結果 (7筆節目資料)
2020-10-02 星期五 (今天)
16:00~16:37三立新聞台1600 I News
16:40~17:00三立新聞台1600 I News
2020-10-04 星期日 (後天)
16:30~17:00三立新聞台1600 I News
2020-10-05 星期一
16:00~16:37三立新聞台1600 I News
16:40~17:00三立新聞台1600 I News
2020-10-06 星期二
16:00~16:37三立新聞台1600 I News
16:40~17:00三立新聞台1600 I News
相關連結:有線電視節目表 - 綜合娛樂電影  新聞財經  新知運動  兒童  Extra  宗教  -  無線電視
過去數日 符合 '1600 I News' 的搜尋結果 (9筆節目資料)
2020-10-01 星期四 (昨天)
16:00~16:37三立新聞台1600 I News
16:40~17:00三立新聞台1600 I News
2020-09-30 星期三
16:00~16:37三立新聞台1600 I News
16:40~17:00三立新聞台1600 I News
2020-09-29 星期二
16:00~16:37三立新聞台1600 I News
16:40~17:00三立新聞台1600 I News
2020-09-28 星期一
16:00~16:37三立新聞台1600 I News
16:40~17:00三立新聞台1600 I News
2020-09-27 星期日
16:30~17:00三立新聞台1600 I News
繼續搜尋節目: