1Day 1Film K 播出時間-有線電視-tv324
今日和未來 有線電視節目表符合 '1Day 1Film K' 的搜尋結果 (24筆節目資料)
2021-10-28 星期四 (今天)
01:20~01:30Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
05:50~06:00Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
08:30~08:40Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
14:30~14:40Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
16:50~17:00Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
20:50~21:00Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
2021-10-29 星期五 (明天)
01:20~01:30Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
05:50~06:00Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
08:30~08:40Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
14:30~14:40Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
16:50~17:00Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
20:50~21:00Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
2021-10-30 星期六 (後天)
01:20~01:30Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
05:50~06:00Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
2021-11-01 星期一
08:30~08:40Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
14:30~14:40Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
16:50~17:00Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
20:50~21:00Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
2021-11-02 星期二
01:20~01:30Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
05:50~06:00Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
08:30~08:40Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
14:30~14:40Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
16:50~17:00Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
20:50~21:00Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
相關連結:有線電視節目表 - 綜合娛樂電影  新聞財經  新知運動  兒童  Extra  宗教  -  無線電視
過去數日 符合 '1Day 1Film K' 的搜尋結果 (16筆節目資料)
2021-10-27 星期三 (昨天)
01:20~01:30Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
05:50~06:00Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
08:30~08:40Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
14:30~14:40Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
16:50~17:00Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
20:50~21:00Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
2021-10-26 星期二
01:20~01:30Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
05:50~06:00Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
08:30~08:40Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
14:30~14:40Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
16:50~17:00Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
20:50~21:00Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
2021-10-25 星期一
08:30~08:40Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
14:30~14:40Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
16:50~17:00Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
20:50~21:00Arirang TV1Day 1Film K-Cineflex
繼續搜尋節目: