BBC World News 播出時間-有線電視-tv324
今日和未來 有線電視節目表符合 'BBC World News' 的搜尋結果 (116筆節目資料)
2021-01-20 星期三 (今天)
00:00~00:30BBC World NewsBBC World News
00:30~01:00BBC World NewsBBC World News
01:00~01:30BBC World NewsBBC World News
02:00~02:30BBC World NewsBBC World News
06:00~06:30BBC World NewsBBC World News America
07:00~07:30BBC World NewsBBC World News
08:00~08:30BBC World NewsBBC World News
09:00~09:30BBC World NewsBBC World News
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News
13:00~13:30BBC World NewsBBC World News
14:00~14:30BBC World NewsBBC World News
15:00~15:30BBC World NewsBBC World News
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News
17:00~17:30BBC World NewsBBC World News
19:00~19:30BBC World NewsBBC World News
20:00~22:00BBC World NewsBBC World News:Inauguration Special
22:00~23:00BBC World NewsBBC World News:Inauguration Special
23:00~00:00BBC World NewsBBC World News:Inauguration Special
2021-01-21 星期四 (明天)
03:00~04:00BBC World NewsBBC World News:Inauguration Special
04:00~04:30BBC World NewsBBC World News:Inauguration Special
04:30~05:00BBC World NewsBBC World News
05:00~06:00BBC World NewsBBC World News:Inauguration Special
06:00~06:30BBC World NewsBBC World News America:Inauguration Special
06:30~07:00BBC World NewsBBC World News
07:00~07:30BBC World NewsBBC World News:Inauguration Special
08:00~08:30BBC World NewsBBC World News:Inauguration Special
09:00~09:30BBC World NewsBBC World News
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News
13:00~13:30BBC World NewsBBC World News
14:00~14:30BBC World NewsBBC World News
15:00~15:30BBC World NewsBBC World News
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News
17:00~17:30BBC World NewsBBC World News
19:00~19:30BBC World NewsBBC World News
20:00~20:30BBC World NewsBBC World News
20:30~21:00BBC World NewsBBC World News
21:00~21:30BBC World NewsBBC World News
22:00~22:30BBC World NewsBBC World News
22:30~23:00BBC World NewsBBC World News
23:00~23:30BBC World NewsBBC World News
2021-01-22 星期五 (後天)
00:00~00:30BBC World NewsBBC World News
00:30~01:00BBC World NewsBBC World News
01:00~01:30BBC World NewsBBC World News
02:00~02:30BBC World NewsBBC World News
06:00~06:30BBC World NewsBBC World News America
07:00~07:30BBC World NewsBBC World News
08:00~08:30BBC World NewsBBC World News
09:00~09:30BBC World NewsBBC World News
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News
13:00~13:30BBC World NewsBBC World News
14:00~14:30BBC World NewsBBC World News
15:00~15:30BBC World NewsBBC World News
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News
17:00~17:30BBC World NewsBBC World News
19:00~19:30BBC World NewsBBC World News
20:00~20:30BBC World NewsBBC World News
20:30~21:00BBC World NewsBBC World News
21:00~21:30BBC World NewsBBC World News
22:00~22:30BBC World NewsBBC World News
22:30~23:00BBC World NewsBBC World News
23:00~23:30BBC World NewsBBC World News
2021-01-23 星期六
00:00~00:30BBC World NewsBBC World News
00:30~01:00BBC World NewsBBC World News
01:00~01:30BBC World NewsBBC World News
02:00~02:30BBC World NewsBBC World News
03:00~03:30BBC World NewsBBC World News
04:00~04:30BBC World NewsBBC World News
05:00~05:30BBC World NewsBBC World News
06:00~06:30BBC World NewsBBC World News America
07:00~08:00BBC World NewsBBC World News
08:00~08:30BBC World NewsBBC World News
09:00~09:10BBC World NewsBBC World News
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News
13:00~13:30BBC World NewsBBC World News
14:00~14:30BBC World NewsBBC World News
15:00~15:30BBC World NewsBBC World News
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News
17:00~17:30BBC World NewsBBC World News
18:00~18:30BBC World NewsBBC World News
19:00~19:30BBC World NewsBBC World News
20:00~20:30BBC World NewsBBC World News
21:00~21:30BBC World NewsBBC World News
22:00~22:15BBC World NewsBBC World News
23:00~23:10BBC World NewsBBC World News
2021-01-24 星期日
00:00~00:30BBC World NewsBBC World News
01:00~01:30BBC World NewsBBC World News
02:00~02:30BBC World NewsBBC World News
03:00~03:15BBC World NewsBBC World News
04:00~04:10BBC World NewsBBC World News
05:00~05:30BBC World NewsBBC World News
06:00~06:30BBC World NewsBBC World News
07:00~07:30BBC World NewsBBC World News
08:00~08:30BBC World NewsBBC World News
09:00~09:30BBC World NewsBBC World News
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News
13:00~13:30BBC World NewsBBC World News
14:00~14:30BBC World NewsBBC World News
15:00~15:30BBC World NewsBBC World News
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News
17:00~17:30BBC World NewsBBC World News
18:00~18:30BBC World NewsBBC World News
19:00~19:30BBC World NewsBBC World News
20:00~20:30BBC World NewsBBC World News
21:00~21:30BBC World NewsBBC World News
22:00~22:15BBC World NewsBBC World News
23:00~23:10BBC World NewsBBC World News
相關連結:有線電視節目表 - 綜合娛樂電影  新聞財經  新知運動  兒童  Extra  宗教  -  無線電視
過去數日 符合 'BBC World News' 的搜尋結果 (97筆節目資料)
2021-01-19 星期二 (昨天)
00:00~00:30BBC World NewsBBC World News
00:30~01:00BBC World NewsBBC World News
01:00~01:30BBC World NewsBBC World News
02:00~02:30BBC World NewsBBC World News
06:00~06:30BBC World NewsBBC World News America
07:00~07:30BBC World NewsBBC World News
08:00~08:30BBC World NewsBBC World News
09:00~09:30BBC World NewsBBC World News
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News
13:00~13:30BBC World NewsBBC World News
14:00~14:30BBC World NewsBBC World News
15:00~15:30BBC World NewsBBC World News
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News
17:00~17:30BBC World NewsBBC World News
19:00~19:30BBC World NewsBBC World News
20:00~20:30BBC World NewsBBC World News
20:30~21:00BBC World NewsBBC World News
21:00~21:30BBC World NewsBBC World News
22:00~22:30BBC World NewsBBC World News
22:30~23:00BBC World NewsBBC World News
23:00~23:30BBC World NewsBBC World News
2021-01-18 星期一
00:00~00:30BBC World NewsBBC World News
01:00~01:30BBC World NewsBBC World News
02:00~02:30BBC World NewsBBC World News
03:00~03:15BBC World NewsBBC World News
04:00~04:10BBC World NewsBBC World News
05:00~05:30BBC World NewsBBC World News
06:00~06:10BBC World NewsBBC World News
07:00~07:30BBC World NewsBBC World News
08:00~08:30BBC World NewsBBC World News
09:00~09:30BBC World NewsBBC World News
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News
13:00~13:30BBC World NewsBBC World News
14:00~14:30BBC World NewsBBC World News
15:00~15:30BBC World NewsBBC World News
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News
17:00~17:30BBC World NewsBBC World News
19:00~19:30BBC World NewsBBC World News
20:00~20:30BBC World NewsBBC World News
20:30~21:00BBC World NewsBBC World News
21:00~21:30BBC World NewsBBC World News
22:00~22:30BBC World NewsBBC World News
22:30~23:00BBC World NewsBBC World News
23:00~23:30BBC World NewsBBC World News
2021-01-17 星期日
00:00~00:30BBC World NewsBBC World News
01:00~01:30BBC World NewsBBC World News
02:00~02:30BBC World NewsBBC World News
03:00~03:15BBC World NewsBBC World News
04:00~04:10BBC World NewsBBC World News
05:00~05:30BBC World NewsBBC World News
06:00~06:30BBC World NewsBBC World News
07:00~07:30BBC World NewsBBC World News
08:00~08:30BBC World NewsBBC World News
09:00~09:30BBC World NewsBBC World News
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News
13:00~13:30BBC World NewsBBC World News
14:00~14:30BBC World NewsBBC World News
15:00~15:30BBC World NewsBBC World News
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News
17:00~17:10BBC World NewsBBC World News
18:00~18:30BBC World NewsBBC World News
19:00~19:30BBC World NewsBBC World News
20:00~20:30BBC World NewsBBC World News
21:00~21:30BBC World NewsBBC World News
22:00~22:15BBC World NewsBBC World News
23:00~23:10BBC World NewsBBC World News
2021-01-16 星期六
00:00~00:30BBC World NewsBBC World News
00:30~01:00BBC World NewsBBC World News
01:00~01:30BBC World NewsBBC World News
02:00~02:30BBC World NewsBBC World News
03:00~03:30BBC World NewsBBC World News
04:00~04:30BBC World NewsBBC World News
05:00~05:30BBC World NewsBBC World News
06:00~06:30BBC World NewsBBC World News America
07:00~08:00BBC World NewsBBC World News
08:00~08:30BBC World NewsBBC World News
09:00~09:10BBC World NewsBBC World News
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News
13:00~13:30BBC World NewsBBC World News
14:00~14:30BBC World NewsBBC World News
15:00~15:30BBC World NewsBBC World News
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News
17:00~17:30BBC World NewsBBC World News
18:00~18:30BBC World NewsBBC World News
19:00~19:30BBC World NewsBBC World News
20:00~20:30BBC World NewsBBC World News
21:00~21:30BBC World NewsBBC World News
22:00~22:15BBC World NewsBBC World News
23:00~23:10BBC World NewsBBC World News
繼續搜尋節目: