BBC World News 播出時間-有線電視-tv324
今日和未來 有線電視節目表符合 'BBC World News' 的搜尋結果 (33筆節目資料)
2019-10-15 星期二 (今天)
05:00~05:30BBC World NewsBBC World News America
05:30~06:00BBC World NewsBBC World News America
09:00~09:30BBC World NewsBBC World News
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News
14:00~14:30BBC World NewsBBC World News
14:30~14:45BBC World NewsBBC World News
15:00~15:30BBC World NewsBBC World News
2019-10-16 星期三 (明天)
05:00~05:30BBC World NewsBBC World News America
05:30~06:00BBC World NewsBBC World News America
09:00~09:30BBC World NewsBBC World News
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News
14:00~14:30BBC World NewsBBC World News
14:30~14:45BBC World NewsBBC World News
15:00~15:30BBC World NewsBBC World News
2019-10-17 星期四 (後天)
05:00~05:30BBC World NewsBBC World News America
05:30~06:00BBC World NewsBBC World News America
09:00~09:30BBC World NewsBBC World News
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News
14:00~14:30BBC World NewsBBC World News
14:30~14:45BBC World NewsBBC World News
15:00~15:30BBC World NewsBBC World News
2019-10-18 星期五
05:00~05:30BBC World NewsBBC World News America
05:30~06:00BBC World NewsBBC World News America
09:00~09:30BBC World NewsBBC World News
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News
14:00~14:30BBC World NewsBBC World News
14:30~14:45BBC World NewsBBC World News
15:00~15:30BBC World NewsBBC World News
23:00~23:30BBC World NewsBBC World News
相關連結:有線電視節目表 - 綜合娛樂電影  新聞財經  新知運動  兒童  Extra  宗教  -  無線電視
過去數日 符合 'BBC World News' 的搜尋結果 (74筆節目資料)
2019-10-14 星期一 (昨天)
00:00~00:30BBC World NewsBBC World News
01:00~01:30BBC World NewsBBC World News
02:00~02:15BBC World NewsBBC World News
03:00~03:10BBC World NewsBBC World News
05:00~05:10BBC World NewsBBC World News
09:00~09:30BBC World NewsBBC World News
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News
14:00~14:30BBC World NewsBBC World News
14:30~14:45BBC World NewsBBC World News
15:00~15:30BBC World NewsBBC World News
16:00~16:10BBC World NewsBBC World News
2019-10-13 星期日
00:00~00:30BBC World NewsBBC World News
01:00~01:30BBC World NewsBBC World News
02:00~02:15BBC World NewsBBC World News
03:00~03:10BBC World NewsBBC World News
05:00~05:10BBC World NewsBBC World News
06:00~06:10BBC World NewsBBC World News
07:00~07:30BBC World NewsBBC World News
08:00~08:30BBC World NewsBBC World News
09:00~09:10BBC World NewsBBC World News
10:00~10:10BBC World NewsBBC World News
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News
13:00~13:30BBC World NewsBBC World News
14:00~14:30BBC World NewsBBC World News
15:00~15:10BBC World NewsBBC World News
16:00~16:10BBC World NewsBBC World News
17:00~17:10BBC World NewsBBC World News
18:00~18:10BBC World NewsBBC World News
19:00~19:10BBC World NewsBBC World News
20:00~20:30BBC World NewsBBC World News
21:00~21:15BBC World NewsBBC World News
22:00~22:30BBC World NewsBBC World News
23:00~23:10BBC World NewsBBC World News
2019-10-12 星期六
00:00~00:30BBC World NewsBBC World News
01:00~01:30BBC World NewsBBC World News
05:00~05:30BBC World NewsBBC World News America
05:30~06:00BBC World NewsBBC World News America
06:00~06:30BBC World NewsBBC World News
07:00~07:30BBC World NewsBBC World News
08:00~08:30BBC World NewsBBC World News
09:00~09:30BBC World NewsBBC World News
10:00~10:10BBC World NewsBBC World News
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News
13:00~13:30BBC World NewsBBC World News
14:00~14:30BBC World NewsBBC World News
15:00~15:10BBC World NewsBBC World News
16:00~16:10BBC World NewsBBC World News
17:00~17:10BBC World NewsBBC World News
18:00~18:10BBC World NewsBBC World News
19:00~19:15BBC World NewsBBC World News
20:00~20:30BBC World NewsBBC World News
21:00~21:15BBC World NewsBBC World News
22:00~22:30BBC World NewsBBC World News
23:00~23:10BBC World NewsBBC World News
2019-10-11 星期五
05:00~05:30BBC World NewsBBC World News America
05:30~06:00BBC World NewsBBC World News America
09:00~09:30BBC World NewsBBC World News
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News
14:00~14:30BBC World NewsBBC World News
14:30~14:45BBC World NewsBBC World News
15:00~15:30BBC World NewsBBC World News
23:00~23:30BBC World NewsBBC World News
2019-10-10 星期四
05:00~05:30BBC World NewsBBC World News America
05:30~06:00BBC World NewsBBC World News America
09:00~09:30BBC World NewsBBC World News
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News
14:00~14:30BBC World NewsBBC World News
14:30~14:45BBC World NewsBBC World News
15:00~15:30BBC World NewsBBC World News
繼續搜尋節目: