BBC World News 全球新聞 播出時間-有線電視-tv324
今日和未來 有線電視節目表符合 'BBC World News 全球新聞' 的搜尋結果 (65筆節目資料)
2019-01-18 星期五 (今天)
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
15:00~15:45BBC World NewsBBC World News 全球新聞
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
2019-01-19 星期六 (明天)
00:00~00:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
01:00~01:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
02:00~02:40BBC World NewsBBC World News 全球新聞
07:00~07:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
08:00~08:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
09:00~09:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
13:00~13:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
14:00~14:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
15:00~15:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
16:00~16:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
17:00~17:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
18:00~18:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
19:00~19:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
20:00~20:15BBC World NewsBBC World News 全球新聞
21:00~21:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
22:00~22:15BBC World NewsBBC World News 全球新聞
23:00~23:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
2019-01-20 星期日 (後天)
00:00~00:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
01:00~01:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
02:00~02:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
03:00~03:15BBC World NewsBBC World News 全球新聞
04:00~04:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
06:00~06:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
07:00~07:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
08:00~08:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
09:00~09:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
10:00~10:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
13:00~13:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
14:00~14:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
15:00~15:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
16:00~16:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
17:00~17:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
18:00~18:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
19:00~19:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
20:00~20:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
21:00~21:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
22:00~22:15BBC World NewsBBC World News 全球新聞
23:00~23:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
2019-01-21 星期一
00:00~00:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
01:00~01:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
02:00~02:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
03:00~03:15BBC World NewsBBC World News 全球新聞
04:00~04:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
06:00~06:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
15:00~15:45BBC World NewsBBC World News 全球新聞
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
17:00~17:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
2019-01-22 星期二
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
15:00~15:45BBC World NewsBBC World News 全球新聞
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
相關連結:有線電視節目表 - 綜合娛樂電影  新聞財經  新知運動  兒童  Extra  宗教  -  無線電視
過去數日 符合 'BBC World News 全球新聞' 的搜尋結果 (50筆節目資料)
2019-01-17 星期四 (昨天)
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
15:00~15:45BBC World NewsBBC World News 全球新聞
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
2019-01-16 星期三
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
15:00~15:45BBC World NewsBBC World News 全球新聞
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
2019-01-15 星期二
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
15:00~15:45BBC World NewsBBC World News 全球新聞
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
2019-01-14 星期一
00:00~00:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
01:00~01:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
02:00~02:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
03:00~03:15BBC World NewsBBC World News 全球新聞
04:00~04:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
06:00~06:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
10:00~10:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
15:00~15:45BBC World NewsBBC World News 全球新聞
16:00~16:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
17:00~17:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
2019-01-13 星期日
00:00~00:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
01:00~01:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
02:00~02:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
03:00~03:15BBC World NewsBBC World News 全球新聞
04:00~04:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
06:00~06:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
07:00~07:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
08:00~08:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
09:00~09:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
10:00~10:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
11:00~11:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
12:00~12:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
13:00~13:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
14:00~14:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
15:00~15:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
16:00~16:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
17:00~17:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
18:00~18:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
19:00~19:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
20:00~20:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
21:00~21:30BBC World NewsBBC World News 全球新聞
22:00~22:15BBC World NewsBBC World News 全球新聞
23:00~23:10BBC World NewsBBC World News 全球新聞
繼續搜尋節目: