HARDtalk 播出時間-有線電視-tv324
今日和未來 有線電視節目表符合 'HARDtalk' 的搜尋結果 (11筆節目資料)
2022-07-04 星期一 (今天)
11:30~12:00BBC World NewsHARDtalk
16:30~17:00BBC World NewsHARDtalk(r)
22:30~23:00BBC World NewsHARDtalk(r)
2022-07-05 星期二 (明天)
05:30~06:00BBC World NewsHARDtalk(r)
11:30~12:00BBC World NewsHARDtalk
16:30~17:00BBC World NewsHARDtalk(r)
22:30~23:00BBC World NewsHARDtalk(r)
2022-07-06 星期三 (後天)
05:30~06:00BBC World NewsHARDtalk(r)
11:30~12:00BBC World NewsHARDtalk
16:30~17:00BBC World NewsHARDtalk(r)
22:30~23:00BBC World NewsHARDtalk(r)
相關連結:有線電視節目表 - 綜合娛樂電影  新聞財經  新知運動  兒童  Extra  宗教  -  無線電視
過去數日 符合 'HARDtalk' 的搜尋結果 (13筆節目資料)
2022-07-02 星期六
05:30~06:00BBC World NewsHARDtalk(r)
2022-07-01 星期五
05:30~06:00BBC World NewsHARDtalk(r)
11:30~12:00BBC World NewsHARDtalk(r)
16:30~17:00BBC World NewsHARDtalk(r)
22:30~23:00BBC World NewsHARDtalk(r)
2022-06-30 星期四
05:30~06:00BBC World NewsHARDtalk(r)
11:30~12:00BBC World NewsHARDtalk
16:30~17:00BBC World NewsHARDtalk(r)
22:30~23:00BBC World NewsHARDtalk(r)
2022-06-29 星期三
05:30~06:00BBC World NewsHARDtalk(r)
11:30~12:00BBC World NewsHARDtalk
16:30~17:00BBC World NewsHARDtalk(r)
22:30~23:00BBC World NewsHARDtalk(r)
繼續搜尋節目: