I News 播出時間-有線電視-tv324
今日和未來 有線電視節目表符合 'I News' 的搜尋結果 (8筆節目資料)
2019-07-22 星期一 (今天)
15:55~16:55三立新聞台1600 I News
16:00~17:00三立iNEWSI News
2019-07-23 星期二 (明天)
15:55~16:55三立新聞台1600 I News
16:00~17:00三立iNEWSI News
2019-07-24 星期三 (後天)
15:55~16:55三立新聞台1600 I News
16:00~17:00三立iNEWSI News
2019-07-25 星期四
15:55~16:55三立新聞台1600 I News
16:00~17:00三立iNEWSI News
相關連結:有線電視節目表 - 綜合娛樂電影  新聞財經  新知運動  兒童  Extra  宗教  -  無線電視
過去數日 符合 'I News' 的搜尋結果 (6筆節目資料)
2019-07-19 星期五
15:55~16:55三立新聞台1600 I News
16:00~17:00三立iNEWSI News
2019-07-18 星期四
15:55~16:55三立新聞台1600 I News
16:00~17:00三立iNEWSI News
2019-07-17 星期三
15:55~16:55三立新聞台1600 I News
16:00~17:00三立iNEWSI News
繼續搜尋節目: